21 Jun

Door

Resultaten onderzoek Bedrijfscoöperatief Leren: optimaal participeren vraagt om bewust leren

June 21, 2016 | By |

Trekken door de woestijn.

In het afgelopen half jaar onderzochten we vanuit CSV Company en STAP-dialoog bij 19 organisaties en instellingen in diverse markten de stand van zaken rond Bedrijfscoöperatief Leren. Onze hypothese: er zijn leeractiviteiten zijn, waaraan deelnemers uit de keten deelnemen, maar er is geen sprake is van bewust wederkerig leren als keten-in-zijn-geheel. Die hypothese is bevestigd. Daarmee laten organisaties kansen liggen om slimmer samen aan een waardeketen te bouwen.

Woestijn
Als onderzoekers zijn we tijdens het onderzoek als het ware een woestijnlandschap ingetrokken. Een woeste, continu veranderende wereld. Tegen die achtergrond troffen we hier en daar ketens aan van mensen en organisaties die met elkaar leren: het beeld van een karavaan die door de woestijn heen trekt. Die metafoor droeg de presentatie van het onderzoek op donderdag 9 juni op het hoofdkantoor van de RABO-bank in Utrecht. De keten is in het onderzoek op twee manieren uitgelegd:

  • De interne keten binnen één en dezelfde organisatie waarin medewerkers samen leren.
  • De externe keten van verschillende organisaties waarin medewerkers over de grens van de organisatie heen samen leren.

Ontmoeten, terugkoppeling onderzoek, evalueren
De deelnemers hebben elkaar tijdens de presentatie ontmoet rond een aantal vragen over het onderwerp in een digitale brownpaper sessie met behulp van Primoforum. Vragen die hielpen snel het onderwerp in kaart te brengen en samen op eenzelfde bewustzijnsniveau te komen. Vervolgens werden de resultaten van het onderzoek aan de deelnemers gepresenteerd. Het onderzoeksproces werd aan het slot geëvalueerd met een snelle enquête via Mentimeter.

Drie transformatielijnen
We stelden in het onderzoek drie transformatielijnen vast waarin ondernemingen en instellingen momenteel kunnen bewegen. Elke organisatie op zijn eigen manier en in verschillende stadia van ontwikkeling.
Langs …

  • een lijn van strategie zijn organisaties onderweg van het in basis kunnen bieden van oplossingen naar een stadium van continue innovatie
  • de lijn van ontwikkelen van medewerkers/teams waarbij directieve, hierarchische sturing plaatsmaakt voor communicatieve zelfsturing
  • de lijn van het ontwikkelen van zelfstandige bedrijfsactiviteiten naar ketenactiviteit; slechts heel zelden overstijgt ketenactiviteit de organisatiegrens. 

Drie lijnen

De context verandert continu. Klanten gaan steeds vaker uit van een dienstverlening die een organisatie slechts zelden helemaal alleen kan leveren. Die toegevoegde waarde die de klant wil zien moet door een keten, team en medewerkers gerealiseerd worden. Dat vraagt om bewust leren met oog voor de participatiefactor in de keten (=P-factor):

  • Prestatiefocus: het doel is bewust in beeld en bij de hele voortbrengingsketen bekend.
  • Persoonlijke verbinding met het doel en met elkaar: wanneer die persoonlijke verbinding mist, is er geen mogelijkheid om samen gemotiveerd leuke dingen te doen.
  • Professionele synergie: samen zijn we in staat om meer te leveren dan de som der delen; ik (wij) ben (zijn) goed in dit aspect van de keten; jij (zij) bent (zijn) goed in dat aspect.

De rol voor L&D
L&D heeft vaak een traditionele onderwijskundige insteek. Om samen te leren in ketens is meer nodig. Het onderzoek adviseert om vanuit L&D in ieder geval de vier rollen te heroverwegen en te transformeren conform de veranderde context:  de rol van leerstrateeg, businesspartner, projectmanager en professional specialist. Wie daar meer van wil weten kan het onderzoek bij ons opvragen via info@stapdialoog.nl.

Andreas Jansen | CSV Company
Jörgen Spruit | CSV Company
Rob Beukema | STAP-dialoog