14 Jan

Door

Doorbreekt de HR adviseur de vicieuze cirkel?

January 14, 2016 | By |

Bewust verbindend samenwerken uitdaging voor echte partners

Leidinggevenden en teams gebruiken de toegevoegde waarde van een HR adviseur voor de samenwerking te weinig. Zij zien deze simpelweg niet. De werkdruk geeft nauwelijks ruimte om dit te veranderen. Hoe doorbreekt de partner in business deze vicieuze cirkel?

Welk cijfer geven managers aan hun HR adviseur?
Een opdrachtgever vraagt ons zelden om HR te betrekken. En dat terwijl het bij ons gaat om gerichte ontwikkeling van samenwerken binnen afdelingen, teams, projectgroepen, etc. Thema’s als vertrouwen, angst, onduidelijke organisatie, tijdsdruk en doelmatigheid vragen dan om een systematische aanpak. Met mijn HR ervaring weet ik dat de interne HR adviseur hier veel waarde kan toevoegen. Managers die HR niet betrekken bij de verbetering van samenwerken geven meestal wel een ruime voldoende aan de samenwerking met hun HR adviseur. Echter, dit blijkt dan niet gebaseerd op het meedenken als partner in business.

Dat is jammer, zeker omdat teams onder onze begeleiding vaak kiezen voor betrekken, vitaliseren of ontwikkelen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dat deze oplossingsrichtingen deel uitmaken van de HRM-cyclus en de HR adviseur daarin goed kan helpen, blijkt geen vanzelfsprekende gedachte. Leidinggevenden pakken meer kansen wanneer zij binnen de organisatie samen met hun HR adviseur optrekken. Daarvoor moeten zij meer bewust aandacht geven aan de onderlinge verbinding.

Partners zonder samenwerkingskracht
“HR moet partner in business zijn.”; riepen we 20 jaar geleden al. Lukt dat maar niet? Dat gaat me wat te ver. Wat is er dan wel anders geworden? Er is nu veel meer acceptatie voor deze rol. Dit komt als vanzelfsprekend tot uitdrukking in de structuur, technische inrichting en presentatie van het HRM/D-werkveld. Protocollen, jaarcontracten, sla’s, service centra zijn normale vormen geworden. Bijna iedere HR adviseur kent zijn adviesrollen wel en weet ook hoe die zich tot elkaar verhouden. Denkers en onderzoekers als Dave Ulrich, Linda Gratton, Rob Vinke, etc… schreven er boeken vol over. Zij schrijven onder meer over strategisch partners, veranderagenten, de HR activist; typering waarmee ze het pro-actieve profiel van een meedenkende / samenwerkende professional bedoelen. HR adviseurs ontwikkelen daarom hun adviesvaardigheden om ook deze rollen in te vullen. En managers krijgen de rol van HRM breed uitgemeten in hun opleidingen. De werkomgeving van de HR partner in business is dus slimmer ingericht en de adviseurs zijn slimmer voorbereid dan voorheen.

Toch missen wij de vanzelfsprekende betrokkenheid van de HR adviseur bij het ontwikkelen van samenwerken. Ook leidinggevenden die goed zijn opgeleid hebben hier geen oog voor. De inbreng van HR bij het gericht verbeteren van samenwerken zou groter moeten zijn.

Het ontbreekt in deze samenwerkingsrelatie ook aan verbinding met elkaar en daardoor aan de kracht die tot uitdrukking komt in dezelfde focus, verbinding met een gemeenschappelijk doel en met elkaar gecombineerd met professionele synergie. Het ontwikkelen van deze samenwerkingskracht verdient bewuste aandacht. Daarvoor moet je wel een hardnekkige vicieuze cirkel doorbreken.

Doorbreek de vicieuze cirkel met een pitstop
De dynamiek, complexiteit en tijdsdruk was niet eerder zo groot, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat die de verbinding tussen leidinggevende en HR adviseur belemmert. De oplopende productiedruk geeft leidinggevenden maar beperkt ruimte om te zoeken naar de toegevoegde waarde van de HR adviseur. Dit geldt andersom ook voor de HR adviseur. Het gesprek om een brandje te blussen kan nog. Gegevens invoeren voor doelen die voorbij hun horizon liggen wordt echter vaak als onnodig beleeft. De re-actieve dienstverlening die onder de huidige werkdruk ontstaat, levert daardoor weinig synergie op. Hierdoor ontstaat bij de manager al gauw
het beeld (of blijft bestaan) dat wanneer hij meer tijd had, hij de vraagstukken ook zelf had kunnen oplossen. Dat wordt versterkt door de neiging “snelle oplossingen” te zoeken in structuren, procedures, regelgeving, etc… “Vertel me of het kan en mag, maar bemoei je niet met de vraag of het zinvol is, daar hebben we geen tijd voor.” Een re-actieve cultuur terwijl juist de huidige tijd steeds sterker vraagt om een pro-actieve inbreng van HR professionals.

Er is echter niet meer tijd dan monteurs hebben in de pitstop op het race circuit. Korte momenten voor preventief onderhoud, die veel moeten opleveren. Wanneer je deze werkelijkheid onderkent kan je denken; “Nou, dan maar niet, want even snel verbinding maken dat kan nu eenmaal niet”. Je kunt ook naar oplossingen blijven zoeken, zoals de monteurs die in Indiana (2013) een wereldrecord vestigden in banden verwisselen. Zij bleven oefenen en zoeken naar meer effect in minder tijd. Dat is de discipline die een HR adviseur kan helpen de vicieuze cirkel te doorbreken. Ben je bereid om te blijven zoeken naar betere antwoorden: Hoe vul ik als HR adviseur zo’n pitstop moment effectief in? Hoe zorg ik dat er in korte tijd meer verbinding ontstaat in de samenwerking met de leidinggevende?

Drie dialoogvragen als oplossing
De beste verbinding ontstaat in de prestatiegerichte dialoog die past in een pitstop. Wij hebben de ervaring dat de volgende drie dialoogvragen direct tot verbinding leiden en een effectief begin vormen. Zeker als je ze eerst zelf beantwoordt.

  • Hoe voelt de prestatie focus in onze samenwerking? Werken we aan een gemeenschappelijke prestatie?
  • Hoe voelt de synergie. Maken wij samen van 1+1 daadwerkelijk 3?
  • Hoe voelt in onze samenwerking de verbinding met elkaar en met welk gemeenschappelijk doel?

Deze dialoog zal leiden tot verbinding met een actueel thema waar je samen werk van maakt. Een mooi begin om samen een beeld te vormen van een gemeenschappelijk doel op korte termijn. Zet samen een stip op de voordeur i.p.v. aan de horizon. Als het vervolg dan ook niet meer tijd kost dan nodig, dan ontstaat er succesvol samenwerken.

Dit jaar verzorg ik de cursus “Verbindend samenwerken met managers en teams”. Hierin help ik HR adviseurs om verbindend samenwerken op een praktische manier te beïnvloeden. Twee maal een dag met drie weken ertussen op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Heb je interesse?
Lees de folder en kijk hier voor data en inschrijven.