14 Oct

Door

Strategische dialoog over dynamiek en vernieuwing in samenwerken in veiligheidsorganisaties

October 14, 2015 | By |

Strategisch sturen op het samenwerkend vermogen

Op 17 juni organiseerden we een strategische dialoog rondom Samenwerkend innoveren in het veiligheidsdomein. Het was een kleinschalige ontmoeting op Landgoed Zonheuvel in Doorn met mensen die van buiten naar binnen keken en mensen die van binnen naar buiten keken.

Na een verkenning door STAP-dialoog begeleiders Frank Goijarts en Peter van Winkel gaf Paul Bessems, auteur van het boek “Weconomics”, een beeld van het concept hybride organiseren. Daarna konden de deelnemers gezamenlijk inzoomen op ervaringsuitwisseling. John van Balen begeleide het proces door met de opbrengstgerichte dialoog de verbinding te maken tussen ieders praktijk en de korte inleidingen.

Relevante factoren en ervaringen
De inzichten die in de gedeelde casussen naar voren kwamen werden breed herkend. Er werd opgemerkt dat innovaties er op het eerste gezicht vaak hoopvol en inspirerend uitzien, maar uiteindelijk richting bestaande structuren worden getrokken. Het draait vervolgens weer snel om resultaat op de korte termijn, in plaats van investeren in duurzaam en innoverend samenwerken. Deelnemers zien dat innovaties vaak snel losgelaten worden, zelfs wanneer ze tot een positief resultaat hebben geleid. Er waren ook voorbeelden van succesvolle innovatie waarbij de uiterlijke componenten 1 op 1 worden hergebruikt op andere plekken, maar dit vervolgens uiteindelijk niet werkt. Nog een ander heel herkenbaar punt onder de deelnemers was dat de politieke druk op een mooi uitziende etalage vaak erg hoog is, wat hoge verwachtingen wekt. Verwachtingen die vervolgens door de oppositie gebruikt worden om de mate van teleurstelling nog breder uit te meten. Het is een kunst op zich om bij innoverend samenwerken de verwachtingen realistisch te managen. Niet in de laatste plaats omdat het succes steeds meer ontstaat in onderlinge afhankelijkheid over grenzen van organisaties heen en daarmee niet binnen de bestaande structuren geclaimd kan worden.

Paul Bessems wees o.a. op de uitdaging om werk en welvaart slimmer te organiseren. Met hulpmiddelen zoals ICT en social media alleen komen we er niet. We moeten oude conditioneringen loslaten om tot iets nieuws te komen en de uitdaging van het slimmer organiseren aangaan. Juist hierin speelt het voeren van de dialoog een cruciale rol. John van Balen bracht onder de aandacht dat het in dit kader niet alleen om loslaten gaat, maar ook om wat je wél samen omarmt, noem het maar een nieuwe discipline. In welke vorm je samenwerken ook giet, uiteindelijk gaat het om het aanboren van (sluimerend) samenwerkend vermogen, de kracht om samen iets tot stand te brengen.Dat moeten we leren benoemen en bespreken.

Waar Paul Bessems van mening is dat nieuwbouw het beste uitgangspunt is bij samenwerkend organiseren zijn er ook voorbeelden van verbouwen. Peter van Winkel, STAP-dialoog begeleider van het eerste uur, deelt zijn ervaring hoe hij in de praktijk van innoverend samenwerken in de ketens bij LCW (onderhoudsbedrijf van Defensie) werkt met een combinatie van de STAP-dialoog en Scrum. Frank Goijarts, medestichter van het STAP-dialoognetwerk, legt uit wat de effecten zijn van Motiverende Gespreksvoering op de vorm van samenwerking die nu gevraagd wordt en waarbij een gebrek aan eigenaarschap juist heel vaak belemmert om tot synergie te komen. Professionele synergie, Prestatie focus en Persoonlijke verbinding met elkaar en met het doel zijn de peilers waar je aan kan afmeten of het lekker zit in je samenwerkingsverband. De opbrengstgerichte dialoog kan hieraan bijdragen stelt John van Balen tot slot.


Hieronder de reacties van deelnemers (Defensie en Politie) over de strategische dialoog:
Vaak hoorde ik collega’s roepen “De crimineel werkt al samen, nu de overheid nog”, deze uitspraak zorgde ervoor dat we binnen de overheid partners gingen zoeken. Prachtige resultaten werden geboekt, maar het laat ons tevens intern focussen. Al spiegelend met (ervaring)deskundigen van Stapdialoog kwamen wij tot verrassende inzichten die voor een ieder ‘ winst ‘ opleverde. Door wetenschappelijk processen te onderbouwen ontstaat er een gedegen fundament, ik kijk uit naar het totale bouwwerk. Peter Vlieberink: Projectleider Nationale Politie

Ik vond de bijeenkomst inspirerend en heb mijn visie op de ontwikkeling van samenwerken verder aangescherpt. De wijze waarop samenwerken zich in het veiligheidsdomein ontwikkelt, verdient continu de aandacht, mooi voorbeeld vind ik de inbreng van de Stadsmarinier in Rotterdam. Meer vanuit community denken dan vanuit bestaande structuren roept voor mij wel de vraag op hoe je dit meer en vooral beter kan doen? Hoe initieer en stimuleer je deze manier van samenwerken? Daar zijn we niet aan toe gekomen en terecht want het begint natuurlijk met het verkrijgen van inzicht in de hier en nu situatie. Jos Schooneman: Programmamanager Expertise Centrum Leiderschap Defensie

De middag is me goed bevallen. Het is goed eens, zonder dat oplossen verplicht is, met anderen te onderzoeken welke vraagstukken we herkennen als het gaat om de ontwikkeling in het huidige samenwerken. Rode draad in de praktijkvoorbeelden, dat we geen tijd nemen om betekenis te geven aan samenwerken, was voor mij erg herkenbaar. We zullen moeten afleren alleen op beslissingen te focussen en te denken dat als die genomen zijn we hebben samengewerkt. De beleving van de beslissing door degene die er uitvoering aan geven wordt steeds meer de kritische succesfactor. Het verhaal van Paul Bessems waarin hij schetst hoe we in een overgangsfase zitten naar samenwerken in community verband is in de praktijk van de KMar al heel herkenbaar. Samenwerken op bijvoorbeeld de inzet van schaarse middelen krijgt vorm in tijdelijke samenwerkingsverbanden, over grenzen van organisatiedelen heen. Vraag hierbij is hoe je zorgt dat in deze settings echt wordt samengewerkt met het gemeenschappelijk doel voor ogen en op een positieve manier omgaat met de spanning die verschillende belangen met zich meebrengen. Het klinkt tegenstrijdig maar dit moet sneller en met meer draagvlak bij de deelnemers. Recent bleek ook in het jaarverslag 2014 van de IGK,dat onvoldoende samenwerken een van de oorzaken van de huidige problemen bij Defensie is. Bij het lezen van het jaarverslag dacht ik dat wanneer we het samenwerkend vermogen niet concreter agenderen, we nog jarenlang blijven schrijven en lezen dat het daar fout gaat. In die zin had ik naast de inspiratie en aanscherpen van inzichten vwb uitgangspunten, meer willen stilstaan bij de hoe vraag. Wellicht de volgende keer”. Paul Vroonhoven, Hoofd cluster fac. en log.mgt KMar


Wil je meer weten?
Mail naar info@stapdialoog.nl
Deelnemen aan een komende strategische dialoog in jouw branche?
Klik hier en voer bij organisatie ook je branche in.